Názov projektu:


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SNICO, s.r.o.


Spoločnosť SNICO s.r.o. bola žiadateľom o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Toto opatrenie je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Implementačnou agentúrou operačného programu v Slovenskej republike je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).Spoločnosť SNICO s.r.o. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SNICO, s.r.o.".Na základe získanej finančnej podpory sme obstarali plniacu linku na kečup a horčicu s etiketovacím zariadením a skupinovým balením.Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery.Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií vo výrobe.

Špecifickými cieľmi boli: Podpora zvýšenia kvality výrobného potenciálu spoločnosti zavedením inovatívnych technológií.
Zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie zavedením inovatívnych technológií.
Zvýšenie zamestnanosti v regióne.

Názov a sídlo prijímatela je Snico s.r.o., Hybešová 34, 831 06 Bratislava a miesto realizácie projektu je areál výrobného závodu spoločnosti SNICO s.r.o. v Liptovskom Mikuláši,ul. Družstevná 8.Začiatok realizácie projektu sa uskutočnil v apríli 2015 a k ukončeniu došlo v septembri 2015.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 386 110,00 EUR (slovom tristoosemdesiatšesťtisícstodesať eur).NFP bude poskytnutý maximálne do výšky 199 232,76 EUR (slovom jednostodeväťdesiatdeväťtisícdvestotridsaťdva eur a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 51,60% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.Viac informácií o príslušnom operačnom programe sa dozviete na stránkach www.economy.gov.sk a www.siea.sk.Operačný program