S sústavné zlepšovanie

Firma Snico si plne uvedomuje, že udržať sa na trhu znamená kráčať s najlepšími. Preto podniká kroky k neustálemu zlepšovaniu výrobných procesov, k udržateľnému a zodpovednému spôsobu výroby, ktorý je súčasťou firemnej filozofie.

N návrat k jednoduchosti, prírode, domácim tradíciám a regionálnym koreňom

Tri základné piliere firmy tvoria ľudia, príroda a regionálne korene. Pre firmu je mimoriadne dôležité, aby každá horčica mala svoj domov. Sme hrdí na to, že kvalitná horčica sa vyrába práve u nás a dávame prácu ľuďom na Liptove.

I inovatívne postupy

Technický rozvoj vo svete výrazne napreduje. Aj Snico sleduje aktuálne trendy v moderných technológiách a presadzuje cielené inovácie a neustálu optimalizáciu procesov. Výrobné priestory firmy prechádzajú postupnou modernizáciou s ohľadom na ekologické aspekty.

C cesta za spokojnosťou zákazníka

Hlavnými cieľmi spoločnosti sú vysoká kvalita, bezpečnosť produktov a spokojnosť zákazníka. Robíme všetko pre to, aby sa ku klientovi dostal kvalitný výrobok za primeranú cenu. Každý podnet od zákazníka je pre nás impulzom pre neustále zlepšovanie sa.

O ohľaduplnosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť

Patria k najdôležitejším hodnotám a princípom, ktoré tvoria hlavnú koncepciu firmy. Snažíme sa spájať ľudí, spolupracujeme s partnerskou školou a vedieme ľudí k trvalo udržateľnému chovaniu. Podporujeme projekty, nápomocné pri ochrane životného prostredia.


Politika kvality


Kvalita je základom našej firmy ako poprednej potravinárskej spoločnosti zameranej na výrobu pochutín. Zámerom spoločnosti SNICO, s.r.o. je udržať a prehĺbiť povedomie svojich zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov, štátnych orgánov a celej verejnosti ako pojem kvality vo výrobe kečupov a horčice. Nadviazaním na mnohoročné skúsenosti v odbore a neustálym zlepšovaním kvality výrobkov a rôznych aktivít učíme všetky zainteresované strany chápať našu firmu v zmysle: SNICO, s.r.o. – tradícia a kvalita. Na vysokej kvalite našich výrobkov sa podieľajú všetci zamestnanci, ktorí sú viazaní príslušnými záväzkami.

KVALITA ZNAMENÁ ZÍSKAŤ DÔVERU A PREFERENCIE SPOTREBITEĽOV

Naša firma sa zaväzuje ponúkať svojim zákazníkom a spotrebiteľom výrobky a služby, ktoré spĺňajúcich požiadavky, majú ich preferencie a prispievajú k správnej výžive. Naši zákazníci a spotrebitelia sú stredobodom našej pozornosti a preto si naplno uvedomujeme ich oprávnení, do ktorých vkladajú svoju dôveru.

KVALITA JE ZÁVÄZKOM KAŽDÉHO Z NÁS A NÁS VŠETKÝCH

Nositeľmi kvality našich výrobkov a základným predpokladom úspechu sú naši zamestnanci. Kvalita práce našich zamestnancov je úzko spojená s ich spokojnosťou a rozvojom, preto sa snažíme klásť dôraz na pracovné prostredie, bezpečnosť a ochranu ich zdravia, na sústavné vzdelávanie a motiváciu smerujúcu k dosiahnutiu vysokej kvality. Naši zamestnanci na najrôznejších úrovniach v odbore kvality sú zároveň strážcami kvality, bezpečnosti potravín a dodržiavania všetkých platných požiadaviek potravinárskej legislatívy. Vedenie spoločnosti zodpovedá za vhodné nastavenie systému kritických bodov a za vytváranie podmienok k jeho neustálemu zlepšovaniu oblasti kvality výrobkov a služieb, starostlivosti o životné prostredie a ochrany zdravia pri práci.

KVALITA ZNAMENÁ ZÁRUKU BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A ÚPLNÚ ZHODU S POŽIADAVKAMI POTRAVINÁRSKEJ LEGISLATÍVY

Naša spoločnosť kladie dôraz na úplnú zhodu zo záväznými štandardami a dodržiavaním princípov systému riadenia kvality, zahrňujúcich požiadavky na kvalitu, bezpečnosť potravín a potravinársku legislatívu na všetkých stupňoch reťazca hodnôt. Náš systém riadenia kvality je v súlade s medzinárodnými štandardami a jeho plná transparentnosť je zaistená a overená nezávislými externými subjektmi. Naša spoločnosť sa zaväzuje pristupovať voči všetkým zamestnancom etickým spôsobom a etické správanie vyžaduje aj od svojich zamestnancov. Usilujeme sa o to, aby sme boli vnímaní ako stabilný subjekt dosahujúci priaznivých hospodárskych výsledkov. Kvalitu chápeme ako prostriedok k lepším ekonomickým výsledkom spoločnosti, ktorý prináša prospech zákazníkom i zamestnancom.