S sústavné zlepšovanie

Firma Snico si plne uvedomuje, že udržať sa na trhu znamená kráčať s najlepšími. Preto podniká kroky k neustálemu zlepšovaniu výrobných procesov, k udržateľnému a zodpovednému spôsobu výroby, ktorý je súčasťou firemnej filozofie.

N návrat k jednoduchosti, prírode, domácim tradíciám a regionálnym koreňom

Tri základné piliere firmy tvoria ľudia, príroda a regionálne korene. Pre firmu je mimoriadne dôležité, aby každá horčica mala svoj domov. Sme hrdí na to, že kvalitná horčica sa vyrába práve u nás a dávame prácu ľuďom na Liptove.

I inovatívne postupy

Technický rozvoj vo svete výrazne napreduje. Aj Snico sleduje aktuálne trendy v moderných technológiách a presadzuje cielené inovácie a neustálu optimalizáciu procesov. Výrobné priestory firmy prechádzajú postupnou modernizáciou s ohľadom na ekologické aspekty.

C cesta za spokojnosťou zákazníka

Hlavnými cieľmi spoločnosti sú vysoká kvalita, bezpečnosť produktov a spokojnosť zákazníka. Robíme všetko pre to, aby sa ku klientovi dostal kvalitný výrobok za primeranú cenu. Každý podnet od zákazníka je pre nás impulzom pre neustále zlepšovanie sa.

O ohľaduplnosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť

Patria k najdôležitejším hodnotám a princípom, ktoré tvoria hlavnú koncepciu firmy. Snažíme sa spájať ľudí, spolupracujeme s partnerskou školou a vedieme ľudí k trvalo udržateľnému chovaniu. Podporujeme projekty, nápomocné pri ochrane životného prostredia.