Udržateľnosť

Zlepšovanie sa

Kráčame s najlepšími a aj vďaka tomu sa udržujeme na trhu. Podnikáme kroky k neustálemu zlepšovaniu výrobných procesov, k udržateľnému a zodpovednému spôsobu výroby, ktorý je súčasťou firemnej filozofie.

Návrat k tradíciám, prírode
a regionálnym koreňom

SNICO tvoria tri základné piliere - ľudia, príroda a regionálne korene. Je pre nás dôležité, aby každá horčica mala svoj domov. Sme hrdí na to, že tá vaša obľúbená sa vyrába práve u nás, čím dávate prácu ľuďom na Liptove.

Inovácie

Sledujeme aktuálne trendy v moderných technológiách a presadzujeme cielené inovácie a neustálu optimalizáciu procesov. Naše výrobné priestory prechádzajú postupnou modernizáciou s ohľadom na ekologické aspekty.

Spokojnosť zákazníka

Robíme všetko poctivo a s láskou tak, aby zákazník našiel pod každým viečkom nášho produktu skvelú chuť, kvalitu a lásku. Spotrebiteľ je pre nás totiž vždy na prvom mieste. Každý podnet a spätná väzba je pre nás impulzom na neustále zlepšovanie sa.

Životné prostredie
a trvalá udržateľnosť

Patria k najdôležitejším hodnotám a princípom, ktoré tvoria hlavnú koncepciu firmy. Snažíme sa spájať ľudí, spolupracujeme s partnerskou školou a vedieme ľudí k trvalo udržateľnému chovaniu. Podporujeme projekty, nápomocné pri ochrane životného prostredia.

POLITIKA KVALITY

Kvalita je to, čo sprevádza značku SNICO na každom kroku. Od zberu surovín až po distribúciu do vašich obľúbených potravín. A za to vďačíme najmä našim zamestnancom. Zámerom pre nás je kvalitu aj naďalej udržiavať a prehĺbiť povedomie svojich zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov, štátnych orgánov a celej verejnosti ako pojem kvality vo výrobe kečupov a horčice. Naše dlhoročné skúsenosti a neustále zlepšovanie kvality výrobkov a ďalších aktivít budujú firmu SNICO, s.r.o. - tradícia a kvalita.

ZÁKAZNÍCI NA PRVOM MIESTE

Vy, naši zákazníci a spotrebitelia ste pre nás stredobodom pozornosti. Preto sa zaväzujeme ponúkať vám výrobky a služby, ktoré splnia vaše požiadavky a preferencie a tiež budú prispievať k správnej výžive.

KVALITA JE PRE NÁS PRIORITA

Kvalitu každého výrobku, ktorý sa ocitne na vašom stole dokážeme zaručiť najmä vďaka našim zamestnancom a ich kvalitnej práci. Preto kladieme veľký dôraz na ich pracovné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia, vzdelávanie a motiváciu k dosiahnutiu vysokej kvality. Naši zamestnanci na najrôznejších úrovniach v odbore kvality sú zároveň strážcami kvality, bezpečnosti potravín a dodržiavania všetkých platných požiadaviek potravinárskej legislatívy. Vedenie spoločnosti zodpovedá za vhodné nastavenie systému kritických bodov a za vytváranie podmienok k jeho neustálemu zlepšovaniu v oblasti kvality výrobkov a služieb, starostlivosti o životné prostredie a ochrany zdravia pri práci.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI A ÚPLNÁ ZHODA S POŽIADAVKAMI POTRAVINÁRSKEJ LEGISLATÍVY

Naša spoločnosť kladie dôraz na úplnú zhodu so záväznými štandardami a dodržiavaním princípov systému riadenia kvality, zahrňujúcich požiadavky na kvalitu, bezpečnosť potravín a potravinársku legislatívu na všetkých stupňoch reťazca hodnôt. Náš systém riadenia kvality je v súlade s medzinárodnými štandardmi a jeho plná transparentnosť je zaistená a overená nezávislými externými subjektmi. Naša spoločnosť sa zaväzuje pristupovať voči všetkým zamestnancom etickým spôsobom a etické správanie vyžaduje aj od nich. Usilujeme sa o to, aby sme boli vnímaní ako stabilný subjekt dosahujúci priaznivé hospodárske výsledky. Kvalitu chápeme ako prostriedok k lepším ekonomickým výsledkom spoločnosti, ktorý prináša prospech zákazníkom aj zamestnancom.
web by
web by